Skip to main content

Effective Date: Jan, 2015

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: AANMELDING ENDLESS PERFORMANCE DELFT

 • 1.1 Aanmelding als lid van Endless Performance Delft vindt plaats via onze applicatie welke is te downloaden op IPhone en Android, het lidmaatschap vangt aan, op de datum van aankoop van het gewenste product. Een nieuw lid is altijd verplicht eerst goedkeuring te krijgen van de instructeurs.
 • 1.2 Als het maximum aantal leden is bereikt zal je via de app niet meer kunnen aanmelden, een aspirant-lid kan dan op een wachtlijst geplaatst worden.
 • 1.3 Jezelf aanmelden via de app kan alleen als je 16 jaar of ouder ben, als je jonger ben dan 18 ben je verplicht je ouders te laten tekenen voor je SEPA overeenkomst.
 • 1.4 Een nieuw lid is verplicht om na het afsluiten van een lidmaatschap met automatische afschrijving, akkoord te gaan met de SEPA voorwaarden.
 • 1.5 Een voormalig lid is niet verplicht om opnieuw administratie kosten te betalen.

ARTIKEL 2: LIDMAATSCHAP, TERMIJNEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

 • 2.1 Een lidmaatschap bij Endless Performance Delft kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van minimaal 4 weken.
 • 2.2 Alle bedragen worden voldaan via de applicatie en lopen via Pay.nl, bij automatische incasso’s word het bedrag afgeschreven op de aankoop datum van het gewenste product, een wijziging moet minimaal 8 dagen voor de incasso datum worden aangegeven.
 • 2.3 Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, om welke reden dan ook, wordt de incasso nogmaals aangeboden. Er worden geen administratie kosten in rekening gebracht, het lid krijgt twee weken de tijd om het bedrag alsnog te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke is gebleven, wordt de voordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid.
 • 2.4 De Endless Performance Delft app wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot Endless Performance Delft worden geweigerd. Endless Performance Delft is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te verbreken, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 • 2.5 Endless Performance Delft behoudt zich het recht voor het wijzigen van tarieven. Tenminste 1 maand voor een wijziging worden de bestaande leden hiervan op de hoogte gesteld.

ARTIKEL 3: TRAININGSTIJDEN

 • 3.1 Endless Performance Delft behoudt zich het recht voor om trainingstijden,- plaats, – programma’s e.d. te wijzigen. De wijzigingen worden voortijdig aangegeven via social media.
 • 3.2 Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan alle activiteiten die worden aangeboden door Endless Performance Delft, vindt er geen restitutie plaats van de contributie.
 • 3.3 Op erkende feestdagen en speciale evenementen zoals de Lowlands Throwdown of andere belangrijke wedstrijden is Endless Performance gerechtigd gesloten.

ARTIKEL 4: OPZEGGEN VAN HET LIDMAATSCHAP

 • 4.1 Een lid kan zijn product/lidmaatschap stopzetten bij de balie van Endless Performance Delft, de klant krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging via de mail, ieder lid is verantwoordelijk voor controle van verkeerde afschrijvingen en is verplicht dit direct te melden bij Pay.nl of Endless Performance Delft.
 • 4.2 Een lidmaatschap kan worden geannuleerd na de aankoopdatum van een product met inachtneming van 1 maand opzegtermijn en minimaal 8 dagen voor de incasso datum, deze regel geldt ook gedurende ongewone omstandigheden, zie artikel 2.2
 • 4.3 Endless Performance behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels het lidmaatschap te annuleren, zonder teruggave van betalingen en zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

ARTIKEL 5: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 • 5.1 Elk nieuw lid is verplicht medische klachten en/of blessures te melden bij de trainers. Als er ernstige aandoeningen zijn kan er gevraagd worden om een verklaring van de huisarts.
 • 5.2 Endless Performance Delft aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
 • 5.3 Endless Performance Delft aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, diefstal of verlies van eigendommen van het lid.
 • 5.4 Endless Performance behoudt zich het recht op het afschrijven van de incasso’s bij bijzondere omstandigheden, met in achtneming van artikel 2.2 en 4.2.

ARTIKEL 6: HUISREGELS

 • 6.1 Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels welke staan op de internetsite van Endless Performance Delft en hiernaar te handelen.
 • 6.2 De algemene voorwaarden en de huisregels staan op de internetsite van Endless Performance Delft en zijn tevens opvraagbaar bij de trainers.

ARTIKEL 7: RECHTSTOEPASSING

 • 7.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Endless Performance Delft aangegaan, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • 7.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Endless Performance Delft, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Endless Performance Delft is gevestigd. Of kunnen in goed overleg geregeld worden.
 • 7.3 Door inschrijving in de applicatie en het afnemen van een product, verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Endless Performance Delft te accepteren.

ARTIKEL 8: PERSOONSGEGEVENS

 • 8.1 Endless Performance Delft verwerkt persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader zijn omschreven.
 • 8.2 Endless Performance Delft verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie en registratie in de applicatie WOD app. Wij als onderneming verstreken geen gegevens aan derden voor andere doeleinden zoals hierboven omschreven.
 • 8.3 Het lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft inzage-, correctie- en verzetsrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Endless Performance Delft kan voor een inzage en of voor het doorvoeren van correcties in de persoonsgegevens kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. het betreffende lid kan een bezwaar tegen verwerkingen van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctieven verzet richten aan Endless Performance Delft.